Posts

Η κρυφή ζωή των ανθρώπων με αναπηρία να γίνει φωτεινή ζωή για μια άλλη κοινωνία

Του Βασίλη Μπερίτση.

Χρησιμοποιώ την έκφραση η κρυφή ζωή των ανθρώπων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις γιατί αυτοί και οι οικογένειες τους παρόλο που αποτελούν το 10% του πληθυσμού είναι αόρατοι στα μάτια της υπόλοιπης κοινωνίας.

Αυτό συμ­βαί­νει γιατί απλά δεν τους βλέ­που­με. Δεν τους βλέ­που­με γιατί δεν μπο­ρού­με να τους συ­να­ντή­σου­με στο δρόμο, στη δου­λειά, στις κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες στα Μέσα Μα­ζι­κής Με­τα­φο­ράς.  Και αυτό συμ­βαί­νει γιατί δεν υπάρ­χει η υλική υπο­δο­μή (πρό­σβα­ση) να βγει στο δρόμο ένας άν­θρω­πος με κα­ρό­τσι. Να περ­πα­τή­σει με ασφά­λεια ένας άν­θρω­πος με πρό­βλη­μα όρα­σης, ακόμη και ένας ηλι­κιω­μέ­νος, ή μια έγκυος γυ­ναί­κα. Δεν τους  βλέ­που­με στην ερ­γα­σία γιατί απλά δεν υπάρ­χουν ει­δι­κά προ­γράμ­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης για την απα­σχό­λη­ση αυτών των αν­θρώ­πων που θα μπο­ρού­σαν να προ­σφέ­ρουν στην πα­ρα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σία. Δεν τους βλέ­που­με στα social media γιατί δεν πα­ρέ­χε­ται ο κα­τάλ­λη­λος εξο­πλι­σμός για να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν την τε­χνο­λο­γία. Ακόμη κρυφή ζωή έχουν τα πιο φω­τει­νά πρό­σω­πα του κό­σμου, τα παι­διά. Γιατί δεν τα βλέ­πει κα­νείς στις παι­δι­κές χαρές που παί­ζουν τα άλλα παι­δά­κια, καθώς μόνο ένας Δήμος στην Ατ­τι­κή δια­θέ­τει τα κα­τάλ­λη­λα παι­χνί­δια για να παί­ζουν τα παι­διά με ασφά­λεια (Δ. Παλ. Φα­λή­ρου). Δεν τους βλέ­πει κα­νείς σε κοι­νω­νι­κές και πο­λι­τι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις (θέ­α­τρα π.χ) γιατί εκτός των προ­βλη­μά­των προ­σβα­σι­μό­τη­τας αυτοί και οι οι­κο­γέ­νειες τους αδυ­να­τούν να αντα­πε­ξέλ­θουν οι­κο­νο­μι­κά λόγω του αυ­ξη­μέ­νου κό­στους ζωής.

Με αυτό το άρθρο δεν θα προ­σπα­θή­σω άλλο να κα­τα­γρά­ψω τις ανι­σό­τη­τες που βιώ­νουν οι άν­θρω­ποι με ανα­πη­ρία, και οι άν­θρω­ποι με χρό­νιες πα­θή­σεις  αλλά θα κάνω μια προ­σπά­θεια με την κα­τα­γρα­φή των αι­τη­μά­των τους να ανα­δεί­ξω πως η κρυφή ζωή αυτών των αν­θρώ­πων είναι απο­τέ­λε­σμα των πο­λι­τι­κών που εφαρ­μό­ζο­νται όλα αυτά τα χρό­νια και έχουν σαν συ­νέ­πεια τον κοι­νω­νι­κό απο­κλει­σμό της μη προ­σβα­σι­μό­τη­τας στους δη­μό­σιους χώ­ρους, στην ερ­γα­σία, και στις ψη­φια­κές υπη­ρε­σί­ες.

Δεν μπο­ρεί βέ­βαια να πε­ρι­μέ­νει κα­νείς λύ­σεις ή μέτρα ανα­κού­φι­σης από ένα κοι­νω­νι­κό σύ­στη­μα και τις κυ­βερ­νή­σεις του που πάνω από τον άν­θρω­πο βά­ζουν το κέρ­δος. Η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη πο­λι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται απ την κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και βρήκε εφαρ­μο­γή με  το τε­λευ­ταίο νο­μο­σχέ­διο για υγεία, κα­ταρ­γεί κάθε έν­νοια κοι­νω­νι­κού κρά­τους, αφού θα πρέ­πει ο πο­λί­της να πλη­ρώ­νει για την ια­τρι­κή υπη­ρε­σία. Και με αυτή τη λο­γι­κή είναι θέμα χρό­νου να αμ­φι­σβη­τη­θεί και η συμ­με­το­χή του κρά­τους στα φάρ­μα­κα. Υπάρ­χουν ασθέ­νειες που τα φάρ­μα­κα που απαι­τού­νται είναι πα­νά­κρι­βα. Φα­ντα­στεί­τε να χρειά­ζε­ται να πλη­ρώ­νει τα φάρ­μα­κα του κά­ποιος που έχει π.χ.  σκλή­ρυν­ση κατά πλά­κας.

Όλα λοι­πόν στο βωμό του κέρ­δους και των ιδιω­τών. Μια πο­λι­τι­κή που όχι μόνο μας βρί­σκει αντί­θε­τους αλλά απο­τε­λεί την αιτία για την ανα­τρο­πή της με αγώνα. Πρέ­πει το ανα­πη­ρι­κό κί­νη­μα να βγει στο φως της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας και να γίνει μέρος του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος αλλά και το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα να υιο­θε­τή­σει και να προ­βά­λει τα αι­τή­μα­τα του ανα­πη­ρι­κού κι­νή­μα­τος.

Τα αι­τή­μα­τα του ανα­πη­ρι­κού κι­νή­μα­τος

Το πιο βα­σι­κό είναι η έλ­λει­ψη εκ­προ­σώ­πων ΑμεΑ σε κέ­ντρα απο­φά­σε­ων (το­πι­κά ή κε­ντρι­κά) για θέ­μα­τα που μας αφο­ρούν

Η εκ­προ­σώ­πη­ση των ατό­μων με ανα­πη­ρία και χρό­νιες πα­θή­σεις στα κέ­ντρα λήψης απο­φά­σε­ων, καθώς είναι εκεί­νοι και οι οι­κο­γέ­νειές τους που ζουν κα­θη­με­ρι­νά με την ανα­πη­ρία και μπο­ρούν να συμ­βάλ­λουν κα­θο­ρι­στι­κά στη σχε­δί­α­ση πο­λι­τι­κών και νο­μο­θε­τι­κών μέ­τρων, καθώς αφο­ρούν στη δική τους υγεία και ζωή. Η συμ­με­το­χή μας κρί­νε­ται ση­μα­ντι­κή και ανα­γκαία σε όλους τους Φο­ρείς Σχε­δια­σμού, Εφαρ­μο­γής και Αξιο­λό­γη­σης πο­λι­τι­κών για την Υγεία. Για αυτό ζη­τεί­ται η από­συρ­ση του σχε­δί­ου νόμου «Για­τρός για όλους …», η συ­μπλή­ρω­ση του άρ­θρου 21 με τη συμ­με­το­χή της Ε.Σ.Α.μεΑ., δια εκ­προ­σώ­που της στη σύν­θε­ση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, το οποίο άρθρο τη θέτει εκτός.

Αύ­ξη­ση των συ­ντά­ξε­ων και των επι­δο­μά­των

Έχου­με μη­δε­νι­κή αύ­ξη­ση επι­δο­μά­των για πολλά χρό­νια. Τα ανα­πη­ρι­κά επι­δό­μα­τα πα­ρα­μέ­νουν χα­μη­λά και στά­σι­μα. Έχουν να αυ­ξη­θούν από το 2011. Η προσ­δο­κία για ανα­κοί­νω­ση αυ­ξή­σε­ων των επι­δο­μά­των από την κυ­βέρ­νη­ση δυ­στυ­χώς δια­ψεύ­στη­κε. Νω­ρί­τε­ρα, η ΕΣΑ­μεΑ είχε ζη­τή­σει, με επι­στο­λή της προς τον πρω­θυ­πουρ­γό, την ηγε­σία του υπ. Οι­κο­νο­μι­κών αλλά και σε όλους τους βου­λευ­τές την ανά­γκη άμε­σης αύ­ξη­σης των ανα­πη­ρι­κών επι­δο­μά­των και των συ­ντά­ξε­ων των χα­μη­λο­συ­ντα­ξιού­χων με ανα­πη­ρία, το­νί­ζο­ντας ότι, τα άτομα με ανα­πη­ρία, χρό­νιες πα­θή­σεις και οι οι­κο­γέ­νειές τους αντι­με­τω­πί­ζουν δυ­σκο­λία να κα­λύ­ψουν ακόμα και τις βα­σι­κές κα­θη­με­ρι­νές ανά­γκες τους εξαι­τί­ας του κύ­μα­τος ακρί­βειας που πλήτ­τει τη χώρα.

Ο Προ­σω­πι­κός Βοη­θός

Ο προ­σω­πι­κός βοη­θός ήταν και είναι πάγιο αί­τη­μα, καθώς είναι χι­λιά­δες συ­νάν­θρω­ποί μας και οι οι­κο­γέ­νειες τους που χρειά­ζο­νται βο­ή­θεια στο σπίτι αλλά και συ­νο­δεία στους εξω­τε­ρι­κούς χώ­ρους.

Την 1η Οκτω­βρί­ου του 2021 μετά από πολλά χρό­νια, ψη­φί­στη­κε στη Βουλή η εφαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος του Προ­σω­πι­κού Βοη­θού. Όμως κα­νέ­να από τα σχό­λιά μας δεν λή­φθη­κε υπόψη. Αυτή η ενέρ­γεια πα­ρα­βιά­ζει τόσο τη σύμ­βα­ση του ΟΗΕ για τα δι­καιώ­μα­τα των ανα­πή­ρων όσο και την Ευ­ρω­παϊ­κή Στρα­τη­γι­κή για την ανα­πη­ρία, που σε κάθε πα­ρά­γρα­φο το­νί­ζουν την υπο­χρέ­ω­ση των κρα­τών να εμπλέ­κουν ενερ­γά τα ανά­πη­ρα άτομα και τους ορ­γα­νι­σμούς μας στη λήψη των απο­φά­σε­ων.

Η πλατ­φόρ­μα για την πι­λο­τι­κή εφαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος άνοι­ξε στα μέσα Απρι­λί­ου, και, σε πρώτη φάση, απευ­θύ­νε­ται σε 1.000 ανά­πη­ρα άτομα εντός Ατ­τι­κής.  Όμως η εφαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος δεν έχει ξε­κι­νή­σει γιατί δεν έχει προ­σλη­φθεί το ανά­λο­γο προ­σω­πι­κό που χρειά­ζε­ται. Απαι­τού­με την επέ­κτα­ση του πα­νελ­λα­δι­κά άμεσα.

Επι­και­ρο­ποί­η­ση και χρη­μα­το­δό­τη­ση ψη­φια­κών και υλι­κών βοη­θη­μά­των

Α. Για να μπο­ρέ­σουν ει­δι­κά οι άν­θρω­ποι που έχουν πρό­βλη­μα όρα­σης αλλά όχι μόνο να διευ­κο­λυν­θούν στη κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα τους χρειά­ζο­νται τα πιο εξε­λιγ­μέ­νο ψη­φια­κό εξο­πλι­σμό (Π.Χ, iPhone, tablet, laptop) και ει­δι­κά προ­γράμ­μα­τα με τις κα­τάλ­λη­λες εφαρ­μο­γές που εκτός των άλλων δυ­σκο­λιών  έχουν πολύ υψηλό κό­στος. Για αυτό χρειά­ζε­ται η   επι­και­ρο­ποί­η­ση της λί­στας βοη­θη­μά­των που πα­ρέ­χει το κρά­τος και χρη­μα­το­δό­τη­ση  αυτής της λί­στας.

Β. Όπως επί­σης απαι­τεί­ται χρη­μα­το­δό­τη­ση της υλι­κής – τε­χνι­κής υπο­δο­μής (ρά­μπες ει­σό­δου εξό­δου) σε σπίτι που μέ­νουν ΑμεΑ με κακή πρό­σβα­ση.

Χρη­μα­το­δό­τη­ση για την επέ­κτα­ση  του θε­σμού σκύ­λων οδη­γών τυ­φλών

Όλοι γνω­ρί­ζου­με ή φα­ντα­ζό­μα­στε την χρη­σι­μό­τη­τα των σκύ­λων οδη­γών για τους τυ­φλούς συ­ναν­θρώ­πους μας για την με­τα­κί­νη­ση τους. Ο σκύ­λος οδη­γός με την εκ­παί­δευ­ση του έχει ένα κό­στος δε­κά­δων χι­λιά­δων ευρώ, γε­γο­νός που κάνει απα­γο­ρευ­τι­κή την από­κτη­ση του από κά­ποιον άν­θρω­πο. Απαι­τού­με την χρη­μα­το­δό­τη­ση από το κρά­τος προ­κει­μέ­νου να απο­κτή­σουν την ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­ση τους και την προ­σβα­σι­μό­τη­τα στην πόλη τους με ασφά­λεια όλοι οι τυ­φλοί συ­νάν­θρω­ποί μας.

Ανά­πτυ­ξη και υπο­στή­ρι­ξη με γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση του Εθνι­κού Κέ­ντρου Απο­κα­τά­στα­σης (ΕΚΑ)

Επέ­κτα­ση του Εθνι­κού Κέ­ντρου Απο­κα­τά­στα­σης με δη­μιουρ­γία και άλλων κλι­νι­κών (σή­με­ρα δια­θέ­τει 2 κλι­νι­κές που δεν μπο­ρούν να κα­λύ­ψουν τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες για απο­κα­τά­στα­ση).

Χρειά­ζε­ται γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση σε υπο­δο­μές κτι­ρί­ων, και εγκα­τα­στά­σε­ων.

Εκ­συγ­χρο­νι­σμός του τομέα φυ­σι­κο­θε­ρα­πεί­ας, ερ­γο­θε­ρα­πεί­ας και λο­γο­θε­ρα­πεί­ας σε μη­χα­νή­μα­τα και υλικά αλλά και πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού.

Εκ­με­τάλ­λευ­ση των πα­λαιών εστιών για την εγκα­τά­στα­ση μα­θη­τών ΑμεΑ. Ανά­πτυ­ξη των σχο­λών που μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν εντός του συ­γκρο­τή­μα­τος.

Δη­μιουρ­γία σε κάθε Δήμο δι­κτύ­ου φυ­σιο­θε­ρα­πευ­τών για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση ανα­πή­ρων, ηλι­κιω­μέ­νων και ασθε­νών,  που δεν μπο­ρούν να με­τα­κι­νη­θούν.

Για τα ει­δι­κά σχο­λεία

Εδώ βρί­σκει την από­λυ­τη εφαρ­μο­γή το αί­τη­μα για πρό­σλη­ψη μό­νι­μων εκ­παι­δευ­τι­κών και όχι ωρο­μί­σθιων γιατί ει­δι­κά τα παι­δά­κια με αυ­τι­σμό δέ­νο­νται και εμπι­στεύ­ο­νται το δά­σκα­λο τους ή την δα­σκά­λα τους και τους κάνει κακό η αλ­λα­γή του εκ­παι­δευ­τι­κού κάθε χρόνο.

Επέ­κτα­ση των ημε­ρών και ωρών λει­τουρ­γί­ας των κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών («Βο­ή­θεια στο σπίτι») σε 24ωρη βάση 7 μέρες την εβδο­μά­δα, ει­δι­κά για τους συ­ναν­θρώ­πους μας που ζουν μόνοι.

Α. Είναι πολύ ση­μα­ντι­κό θέμα η Δη­μιουρ­γία στέ­γης υπο­στη­ρι­ζό­με­νης δια­βί­ω­σης για μο­να­χι­κούς ΑμεΑ και αυ­τούς που “χά­νουν” τον γονέα βοηθό τους.

Β. Είναι απα­ραί­τη­το επί­σης να δη­μιουρ­γη­θεί ένας χώρος για την κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των παι­διών μετά το πέρας της εκ­παί­δευ­σης του λυ­κεί­ου ώστε να μην είναι απο­μο­νω­μέ­να στο σπίτι αλλά να συ­να­ντιού­νται εκεί και να έχουν πο­λι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και όχι μόνο. Υπάρ­χουν πολλά κτή­ρια που θα μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μέ­ψουν γι αυτό τον σκοπό και δεν χρη­σι­μο­ποιού­νται στο Εθνι­κό Κέ­ντρο Απο­κα­τά­στα­σης.

Οι­κο­νο­μι­κή κά­λυ­ψη ανα­λω­σί­μων

Είναι απα­ραί­τη­το να κα­λυ­φθούν τα έξοδα των ανα­λω­σί­μων νο­ση­λεί­ας όπως επι­θέ­μα­τα για κα­τα­κλί­σεις, για τους ανα­σφά­λι­στους ΑμεΑ που παίρ­νουν επί­δο­μα από τον ΟΠΕΚΑ αλλά και κά­λυ­ψη ανα­λω­σί­μων υλι­κών κα­θη­με­ρι­νής χρή­σης όπως π.χ. πάνες ακρά­τειας.

Αύ­ξη­ση οι­κο­νο­μι­κών ορίων για την έντα­ξη των ΑμεΑ στις κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες.

Θε­σμο­θέ­τη­ση ια­τρι­κών επι­σκέ­ψε­ων κα­τ’οί­κων κα­λυμ­μέ­νες από τον ΕΦΚΑ στις πε­ρι­πτώ­σεις κι­νη­τι­κών ανα­πη­ριών.

Προ­γράμ­μα­τα ΟΑΕΔ για έντα­ξη ΑμεΑ στην πα­ρα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σία με επι­δο­τή­σεις σε ιδιο­κτή­τες επι­χει­ρή­σε­ων.

Χρη­μα­το­δό­τη­ση στους Δή­μους απο­κλει­στι­κά για την επι­σκευή και κα­τα­σκευή υπο­δο­μών για τους ΑμεΑ (π.χ. ρά­μπες στα πε­ζο­δρό­μια και τα κτή­ρια δη­μο­σί­ου εν­δια­φέ­ρο­ντος, οδη­γοί όδευ­σης τυ­φλών). Υπάρ­χουν σχε­τι­κές αναρ­τή­σεις – φω­το­ρε­πορ­τάζ στη σε­λί­δα Facebook του Συλ­λό­γου ΑΜΕΑ Ιλίου.

Ανά­γκη να προ­στε­θούν έστω σε μία παι­δι­κή χαρά του κάθε Δήμου ει­δι­κά όρ­γα­να και παι­χνί­δια για παι­διά με ανα­πη­ρία.

*Ο Βα­σί­λης Μπε­ρί­τσης είναι Γραμ­μα­τέ­ας Συλ­λό­γου ΑμεΑ Ιλίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου της 16-12-2021

Ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων Πάνου Κουτσιανά και Γιώργου Χρόνη της Δημοτικής Κίνησης «ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ».
Σε παρένθεση οι απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής.

1) Ο σύλλογος ΑΜΕΑ του δήμου μας, ο αθλητικός σύλλογος ΤΥΡΤΑΙΟΣ και ο σύλλογος Παραολυμπιονικών επιθυμούν να παραβρεθούν σε συνεδρίαση του δημοτικού μας συμβουλίου. Θα κάνετε δεκτό το αίτημά τους και πότε;
( Κανείς αθλητικός σύλλογος, ούτε ο Τυρταίος, έχουν αιτηθεί κάτι παρόμοιο, είμαστε σε καθημερινή επαφή με όλους τους συλλόγους, απορούμε πώς λέτε κάτι τέτοιο. )

2) Αρκετοί δημότες μας στέλνουν φωτογραφίες ( είναι στη διάθεσή σας ), από την ανάπλαση της λεωφόρου Αγίου Νικολάου όπου δεκάδες είναι τα σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των πεζών. Το έχετε υπόψη σας; Παρακολουθείτε από κοντά τα έργα; Ελέγχετε τις εργασίες; Ποιος είναι ο ανάδοχος για την όδευση των τυφλών; Πόσο στοίχισε;
( Δεν καταλάβαμε την ερώτηση για τους τυφλούς συμπολίτες μας, να επισκεφτούμε μαζί τη λεωφόρο για τυχόν διευκρινίσεις, παρακολουθούμε την ανάπλαση, επιβλέπουν μηχανικοί. )

3) Υπογράφτηκε συμπληρωματική απόφαση ύψους 100εκ.€ για πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των δήμων. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων ύψους 7εκ.€. Στον δήμο μας είδαμε ότι πιστώθηκε ποσό 669.515,85€. Πόσα από αυτά τα χρήματα θα πάνε για θέρμανση και ποιες ανάγκες του δήμου θα καλυφθούν από το υπόλοιπο ποσό; Αναφέρθηκαν προηγουμένως προβλήματα στο Μουσικό Σχολείο, στο 9ο δημοτικό και στο 16ο δημοτικό. Μήπως μέρος των χρημάτων δοθούν στα παραπάνω σχολεία για την επίλυση των προβλημάτων; Θα μας δώσετε επιτέλους τη λίστα ιεράρχησης αναγκών των σχολείων;
( Το ποσό για τη θέρμανση των σχολικών μονάδων είναι 45.803,69€ και θα μοιραστεί στα σχολεία από τις σχολικές επιτροπές του δήμου με 55% για πρωτοβάθμια και 45% για δευτεροβάθμια. )

4) Έχετε στοιχεία με τα κρούσματα του κορωνοϊού στα σχολεία μας; Πόσοι μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιποί εργαζόμενοι νοσούν; Πόσα κρούσματα είχαμε συνολικά από την αρχή της σχολικής χρονιάς;
( Έχουμε τα στοιχεία, είναι εμπιστευτικά, δεν μπορούμε να σας ενημερώσουμε. )

5) Τι θα κάνετε για την ακρίβεια; Θα πάρετε μέτρα; Γιατί δε μας δίνετε τον αριθμό των αιτούντων που τυγχάνουν της ευεργεσίας σχετικού νόμου για ευπαθείς ομάδες;
( Δεν απαντήθηκε. )

6) Βγήκε η απόφαση του Εφετείου για τους 3 δημοτικούς συμβούλους μας για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε σχολικές μονάδες, σας έχουμε στείλει σχετική ανακοίνωση, ένοχοι θεωρούνται και καλούνται να πληρώσουν 6.000€, η έφεση έγινε εν μέρει δεκτή, ισχύουν οι ιδιότυποι νόμοι της δικαιοσύνης από προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν αφορά μόνο τους 3 δημοτικούς συμβούλους αλλά όλο το συμβούλιο και τους κατοίκους, το ποσό να δοθεί από τον δήμο, να συζητηθεί ως θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης, να βγει ισχυρή απόφαση.
( Κατηγορούσατε τη δημοτική αρχή για το νόμιμο και το παράνομο, τώρα θέλετε να σας σώσουμε, να το κάνουμε, είστε στο συμβούλιο λόγω των καταγγελιών σας προς τον δήμο, χρειάζεται νόμιμη διαδικασία, ό,τι πει ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών, να πάρουμε την απόφαση τεκμηριωμένα με συνεδρίαση, αν δεν είναι νόμιμη θα πάει στο ελεγκτικό συνέδριο και θα μας τη γυρίσουν πίσω, αναγνωρίζουμε ότι προσπαθείτε να σώσετε τον πληθυσμό αλλά παράλληλα το εκμεταλλεύεστε πολιτικά για να πάρετε έδρα, 150€ να βάλει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος. )

Ψηφίσαμε όλα τα θέματα της ημερήσιας και της εκτός ημερήσιας διάταξης εκτός από τα παρακάτω:

1) Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2022
Ψηφίσαμε κατά.
Ακολουθεί σχετική μας τοποθέτηση:
«Έχουμε παρατεταμένη οικονομική και υγειονομική κρίση, όλοι είμαστε πληγέντες, τα μαγαζιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, αρνηθήκατε τη μείωση δημοτικών τελών σε κοινόχρηστους χώρους 10% για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, σας κάναμε κοστολογημένη πρόταση και πώς θα εξασφαλίζατε το έλλειμμα, τα παγωμένα τέλη δεν είναι λύση, μείωση 50%.»

2) Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023
Ψηφίσαμε κατά.

Αν χάσει έστω και ένας ένα δικαίωμα το χάνουμε όλοι μας!

Του Βασίλη Μπερίτση,
Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου ΑμεΑ Ιλίου

Το 2019 γεννήθηκε η ιδέα της ίδρυσης ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου το οποίο θα είχε σκοπό την βελτίωση της διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην πόλη μας.

Έτσι, τον Μάρτιο του 2020 και με την πεποίθηση ότι τίποτα δεν γίνεται για εμάς χωρίς εμάς, ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος ΑΜΕΑ Ιλίου με τα παρακάτω διοικητικά όργανα. Στόχος και των είκοσι τριών ιδρυτικών μελών, είναι να βρεθούμε δίπλα σε όλους όσους μας χρειάζονται είτε είναι από την πλευρά που θέλουν να βοηθηθούν, είτε από εκείνη που θέλουν να βοηθήσουν.

Ο σύλλογος μας, κόντρα στους περιορισμούς της πανδημίας, εκκίνησε ενεργά, διεκδικώντας το δικαίωμα της ισότητας και της προσβασιμότητας στην πόλη μας, αλλά και τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευσης και στο παιχνίδι.

Από την πρώτη στιγμή, ήρθαμε σε επαφή με την δημοτική αρχή αλλά και με το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων εκθέτοντας τις προτάσεις μας και τον προβληματισμό μας.

Ποιο αναλυτικά ζητήσαμε την:

1. Ανάγκη να προστεθούν στις παιδικές χαρές του δήμου μας όργανα για άτομα μα αναπηρία.
2. Ανακατασκευή ραμπών σε σημεία κεντρικού ενδιαφέροντος και κατασκευή νέων όπου απαιτείται. Η επιλογή της ανακατασκευής των ραμπών θα πρέπει να γίνει στοχευμένα μέσω δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία θα θέλαμε να έχουμε, κεντρικό γνωμοδοτικό ρόλο.
3. Περισσότερες θέσεις στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, χαρτογράφηση των υπαρχόντων και ανάρτηση στο ilion.gr.
4. Επαρκή έλεγχο – με αστυνόμευση ή ψηφιακά συστήματα- των ραμπών και των θέσεων στάθμευσης έτσι ώστε να είναι πάντα προσβάσιμες για τους πραγματικούς δικαιούχους.
5. Μόνιμες και σε επαρκή αριθμό καθαρίστριες στα ειδικά σχολεία της πόλης.
6. Προσβάσιμη καμπάνια ενημέρωσης για τις κοινωνικές παροχές του δήμου.
7. Εκστρατεία ανάδειξης της διαφορετικότητας στο δήμο μας.
8. Διαρκής δωρεάν παροχή μασκών και αντισηπτικών από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, σε άτομα με αναπηρία μέσα από κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Ως τώρα, διαπιστώνουμε ότι και η πόλη μας ακολουθεί την ίδια πορεία που ακολουθεί και η χώρα όσον αφορά την υιοθέτηση πολιτικών αλλά και έργων που θα διευκόλυναν στην καθημερινότητα τους τα άτομα με αναπηρία χωρίς αποκλεισμούς. Συναντάμε έργα, αποσπασματικά όμως, καθώς και ευχολόγια και μετάθεση για το μέλλον έργων που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει.

Όσον αφορά την παιδική χαρά στην οδό Ζαγορίου που την χαρακτηρίζει ο Δήμος σε έγγραφό του, κατάλληλη για παιδιά ΑμεΑ, νιώθουμε συγκρίνοντας τη και με άλλες παιδικές χαρές της Αττικής, ότι στο Ίλιον μπορούμε και καλύτερα. Επιπλέον δεν διασφαλίζεται η πρόσβαση στην ως άνω παιδική χαρά των παιδιών και των γονιών τους.

Διαβάσαμε πρόσφατα έργο που πραγματοποίησε ο Δήμος Κομοτηνής που εφάρμοσε το πρόγραμμα προσβασιμότητας (Ειδική Μνεία Ευρωπαϊκής Προσβάσιμης Πόλης που απέσπασε η Κομοτηνή στα Access City Awards, ως μία από τις έξι Ευρωπαϊκές Πόλεις που φτάσανε στην τελική φάση). Αυτό δείχνει ότι όπου υπάρχει σχέδιο που υλοποιείται έχει αποτέλεσμα. Και βέβαια δεν αναφερόμαστε σε πόλεις όπως Βερολίνο, Βαρκελώνη, που εκεί ένας άνθρωπος είτε με πρόβλημα όρασης είτε σε αμαξίδιο μπορεί να γυρίσει όλη την πόλη χωρίς βοήθεια, διότι εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον

Τα ερωτήματα των αναπήρων που ζούμε στο Ίλιον, είναι πολλά και ζητούν απαντήσεις αλλά και διαπαραταξιακή δουλειά, συνεργασία και ομοφωνία.
Ενδεικτικά:
  • Ποιος εμποδίζει και γιατί έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα όρασης να κινηθεί στην πόλη μας ελεύθερα;
  • Ποιος εμποδίζει και γιατί έναν άνθρωπο με προβλήματα κίνησης να κάνει τις αγορές του από τα μαγαζιά της πόλης μας;
  • Ποιος εμποδίζει και γιατί έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο να μεταβεί σε έναν δημόσιο οργανισμό ή να πάει να πληρώσει ένα λογαριασμό;
  • Ποιος εμποδίζει και γιατί ένα μικρό ανάπηρο παιδάκι να έχει πρόσβαση σε μια παιδική χαρά και να παίξει με ασφάλεια με τους συνομηλίκους του χωρίς αναπηρία;
  • Ποιος εμποδίζει και γιατί την πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση των αναπήρων μαθητριών και μαθητών, και πως αντιμετωπίστηκε από το Δήμο το πρόβλημα;
  • Ποιος εμποδίζει και γιατί έναν ανάπηρο γονιό να έχει πρόσβαση και με ασφάλεια να επισκεφτεί το σχολείο του παιδιού του;
  • ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ …ποιος εμποδίζει και γιατί ένα παιδί να μην του διασφαλίζεται η πρόσβαση στο σχολείο για να πάρει το πιο σημαντικό εφόδιο για τη ζωή του, την γνώση;

Ας μην γελιόμαστε. Η προσβασιμότητα στην πόλη μας, όπως και σχεδόν σε όλη τη χώρα, είναι σχεδόν αδύνατη με τις παρούσες συνθήκες, και για να μην νομίζεται ότι είμαστε υπερβολικοί στην κριτική μας ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ σε όλο το Ίλιον. Και να το προτείνετε και εσείς να συμβεί αυτό και στη δική σας πόλη.

Σίγουρα θα δείτε ότι τα πεζοδρόμια ή είναι καταλυμένα από παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα ή με κολώνες και δέντρα αλλά και κατασκευαστικές αστοχίες.

Αναφερόμαστε στο κέντρο της πόλης γιατί στις γειτονιές τα πράγματα είναι πιο τραγικά. Η Αγίου Νικολάου για παράδειγμα.

Ας ρίξουμε μια ματιά…

Χώροι στάθμευσης ΑμεΑ δεν υπάρχουν …και όπου υπάρχει σήμα δεν αφορούν θέσεις παρκινγκ για ΑμεΑ αλλά σημεία που υπάρχουν ράμπες -υποτίθεται ασφαλείς- για συνανθρώπους μας που χρησιμοποιούν αμαξίδιο.

Αλήθεια πόσο δύσκολο είναι να γίνουν θέσεις παρκινγκ και επιπλέον ράμπες με σωστή κλίση στην πόλη μας για να εξυπηρετούμαστε;

Ας πούμε, όσον αφορά την ράμπα έξω από το ΚΕΠ στο Ίλιον, έχει τέτοια κλήση που είναι αδύνατον να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από άνθρωπο σε αμαξίδιο, αν αυτός προσέλθει μόνος του.

Αδιάψευστος μάρτυρας …..η πραγματικότητα

Για τις προσβάσιμες παιδικές χαρές που διεκδικούμε, δείτε τη διαφορά ⇓

Παιδική Χαρά ΑμεΑ-Ίλιον

Παιδική Χαρά ΑμεΑ-Ίλιον

Παιδική Χαρά ΑμεΑ-Π. Φάληρο

Παιδική Χαρά ΑμεΑ-Π. Φάληρο

Στο δημοτικό συμβούλιο αρχές Νοέμβρη βάλαμε θέμα στην δημοτική αρχή να διευρύνει τις αρμοδιότητες της διαπαραταξιακής επιτροπής που ήδη υπάρχει και να μην ασχολείται αυτή η επιτροπή πλέον μόνο με τις θέσεις στάθμευσης που βγαίνουν προσωπικά για κάποιους ανθρώπους με αναπηρία που κάνουν αίτηση, αλλά να ασχολείται με όλα τα θέματα των ΑμεΑ σαν αυτά που έχουμε θέσει και ο κ. δήμαρχος δεν απάντησε ούτε σχολίασε καθόλου το θέμα αυτό, θα επιμείνουμε και στις υπόλοιπες συνεδριάσεις. Και επίσης διεκδικούμε περαιτέρω και συστηματική, προσβάσιμη ενημέρωση των ΑμεΑ, για όσα λέγονται και ψηφίζονται στα δημοτικά συμβούλια της πόλης.

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (01/02/2018)

Ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων Πάνου Κουτσιανά και Γιώργου Χρόνη της Δημοτικής Κίνησης «Ασυμβίβαστο Ίλιον». Σε παρένθεση οι απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής.

Στις 17-1-2018 είχαμε πτώση δέντρου στην οδό Αγίας Ελένης κοντά στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου. Συνέβη 25 λεπτά μετά την αποχώρηση των μαθητών. Πτώση δέντρου είχαμε και στην οδό Γαλερίου δίπλα από το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στην Παλατιανή. Στην οδό Πορφύρας υπάρχει δέντρο που είναι έτοιμο να πέσει. Οι κάτοικοι έχουν κάνει σχετική αίτηση για την κοπή του και την αντικατάστασή του. Είναι εξοργισμένοι από την απάντηση του δήμου. Σε νηπιαγωγείο που στεγάζεται στο παλιό Μουσικό Γυμνάσιο είχαμε πτώση δέντρου που προκάλεσε ζημιές στο κτίριο. Φανταστείτε την ανησυχία λόγω της παρουσίας μικρών παιδιών. Να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος των δέντρων έξω από σχολικές μονάδες για να μη θρηνήσουμε θύματα. (Για την κοπή των δέντρων υπάρχει αρμόδια επιτροπή. Τα μέλη της άκουσαν το αίτημα και θα αποφασίσουν. Δεν έχουμε θρηνήσει θύματα από πτώση δέντρων, μη φοβάστε τα δέντρα, δεν είναι εχθροί μας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιδρούν άμεσα, άλλα είναι τα προβλήματα που προξενούν θύματα, η ταχύτητα και η κυκλοφορία).

Να μας ενημερώσετε για την έκτακτη συνάντηση που έγινε στο πάρκο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Μας ειδοποιήσατε τελευταία στιγμή, δεν προλάβαμε να παραβρεθούμε. (Κι εμείς ενημερωθήκαμε τελευταία στιγμή, ειδοποιήσαμε άμεσα, υπήρξε ικανοποιητική κινητοποίηση, θέλουμε τους αθλητικούς μας χώρους, θα υπάρξει επιτροπή που θα συνεργαστεί μαζί μας, σε επόμενες συνεδριάσεις θα λυθεί οριστικά, το παρακολουθούμε στενά).

Αρχές Μαρτίου τελειώνουν οι συμβάσεις των εργαζομένων γενικών καθηκόντων στα σχολεία. Ομολογουμένως έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες και συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, κάτω από δύσκολες συνθήκες με μικρή αμοιβή. Επειδή το σχολικό έτος λήγει στις 21 Ιουνίου να πιέσετε τους αρμόδιους φορείς να παραταθεί η θητεία τους. (Θα κάνουμε σχετική παρέμβαση, μακάρι να παραταθεί η θητεία τους, είναι δύσκολο).

Δημότες μας ενημέρωσαν ότι στο νέο κομμάτι της Θηβών που παραδόθηκε πριν καιρό στην κυκλοφορία δεν υπάρχουν ράμπες πρόσβασης για άτομα ΑΜΕΑ. Ποια είναι η άποψή σας και τι ενέργειες μπορούν να γίνουν ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των συμπολιτών μας με ειδικές δυνατότητες. (Είναι σωστό, έχουμε μελέτη για ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων, προβλέπονται ράμπες, θα γίνει και στη Θηβών, δεν κάναμε εμείς τη μελέτη της Θηβών, ευθύνες άλλων, βέβαια η μελέτη έγινε χρόνια πριν την υλοποίησή της, μπορούσαν να την αλλάξουν όμως).

Πληθαίνουν παράπονα γονέων σχετικά με την παραμονή των καθαριστριών στις σχολικές μονάδες μετά τις 1.15 μ.μ με αποτέλεσμα στα διαλλείματα που γίνεται συχνή χρήση των τουαλετών αυτές να μην καθαρίζονται. Ελλοχεύει κίδυνος για την υγεία των μαθητών. Σύλλογοι γονέων βάζουν δικούς τους ανθρώπους-με αμοιβή ή χωρίς-να καθαρίζουν που όμως δεν είναι νόμιμο. Γιατί δεν προχωράτε σε επιπλέον συμβάσεις με καθαρίστριες από το αποθεματικό σας ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μιας και η πολιτεία κωφεύει; Τέλη Δεκεμβρίου έφτασαν να πληρωθούν οι καθαρίστριες για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο. (Έχουμε πάνω από 400 καθαρίστριες, τις θέλουν λάστιχο, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν μπορούμε να πάρουμε καθαρίστριες με μίσθωση από το πρωί, γιατί μπαίνουν τέτοια ζητήματα από συναδέλφους; Οι συμβάσεις γίνονται με νόμιμο τρόπο, δεν υπάρχουν καταγγελίες για την καθαριότητα, όχι γενίκευση, ανυπόστατα όσα λέτε, δημιουργείτε προβλήματα στους διευθυντές, υπάρχει πρόβλημα στα διαλλείματα, δεν έχουν ωράριο, να το καταλάβουν οι γονείς, είναι καθαρίστριες εργολάβων).

Έχει τελειώσει η κατασκευή του βοηθητικού γηπέδου έξω από το γήπεδο «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ»; Θα συνεχιστούν οι επεμβάσεις; Υπάρχει στην ατζέντα σας πρόγραμμα κατασκευής νέων γηπέδων ή παρεμβάσεις σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις; Γνωρίζετε ότι στον Άγιο Νικόλαο δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. (Έχει μπει το υπόστεγο κι ο φωτισμός με δικά μας χρήματα, ήδη λειτουργεί, θα γίνει κλειστό, έχουμε επάρκεια ανοιχτών αθλητικών χώρων, προγραμματίζουμε να γίνουν κι άλλλα, τα συντηρούμε-π.χ. δάπεδα).

Υπάρχει προς τη σχολική επιτροπή αίτηση καθαρίστριας του 15ου Δημοτικού Σχολείου σχετικά με τον αριθμό των αιθουσών που καθαρίζει. Έχει ήδη απασχολήσει τη σχολική επιτροπή Α/ΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης και έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις για την επίλυσή του, καθώς αναμένεται έγγραφο της διευθύντριας για τον αριθμό των αιθουσών που καθαρίζουν οι καθαρίστριες. Δημιουργείται όμως η απορία πώς είναι όταν συστεγάζονταν δημοτικό και νηπιαγωγείο να υπάρχουν 2 καθαρίστριες και τώρα που προστέθηκε νέο κτίριο για το νηπιαγωγείο να βγαίνει η καθαριότητα πάλι με 2 καθαρίστριες. Δε θα έπρεπε να προσληφθεί και 3η καθαρίστρια με λίγες ώρες απασχόλησης; Το ίδιο συμβαίνει και στο 16ο Δημοτικό Σχολείο. Όταν συστεγαζόταν με 2 νηπιαγωγεία χρειάζονταν 2 καθαρίστριες. Τώρα που έφυγαν τα νηπιαγωγεία έχει μείνει μια καθαρίστρια. Το σχολείο έχει παραπάνω από 21 αίθουσες και ίσως είναι το μεγαλύτερο κτίριο σε όλη τη Γ΄ Αθήνας. Μαθαίνουμε ότι μέσα στον Φλεβάρη θα γίνουν νέες συμβάσεις. Να προβλέψετε επιπλέον ώρες καθαριότητας για το 15ο και 16ο Δημοτικά σχολεία Ιλίου γιατί είναι απάνθρωπες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι καθαρίστριες αλλά και επειδή προέχει η υγεία των μαθητών. (Να μην έρχονται εδώ τέτοια θέματα, αφού λύνονται στη σχολική επιτροπή γιατί ο συνάδελφος τα βάζει κι εδώ, στο 15ο Δημοτικό ανέκαθεν οι 2 καθαρίστριες καθάριζαν 21 αίθουσες(13+8). Φέτος είναι η ίδια σύμβαση. Παλιότερα καθάριζε λιγότερες αίθουσες και πληρωνόταν παραπάνω αίθουσες. Φέτος που είναι ίσα βάρκα ίσα πανιά διαμαρτύρεται και μας ζητά επιπλέον χρήματα. Με απειλεί με τον Ρωμανιά. Φάσκει και αντιφάσκει στην αίτησή της. Το έγγραφο της διευθύντριας μιλά για 17 αίθουσες διδασκαλίας συν μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Καθαρίζει 13 αίθουσες που λέει η σύμβασή της, δεν υπολογίζονται οι κοινόχρηστοι χώροι αλλά μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας). – Δεν απαντήθηκε για το 16ο Δημοτικό Σχολείο.

Όπως μας ενημέρωσαν όσοι κατέχουν τα αξιώματα προέδρου και αντιπρόεδρου στις σχολικές επιτροπές δε δικαιούνται αμοιβή αν είναι συνταξιούχοι. Ισχύει το ίδιο και για τους εν δυνάμει εργαζομένους; Αν τελικά δικαιούνται, με τι χρήματα θα πληρωθούν; Με χρήματα της πολιτείας, από το αποθεματικό του δήμου, ή από χρήματα των σχολικών επιτροπών; Γνωρίζετε τη θέση μας αυτές οι θέσεις να είναι αμισθί. Είναι όμως 2 φορές αρνητική η θέση μας αν οι αμοιβές αυτές προέρχονται από χρήματα των σχολικών επιτροπών εις βάρος των μαθητών των σχολείων. (Είναι σωστό ότι ο νόμος δεν επιτρέπει αμοιβές για τους συνταξιούχους, επιτρέπει όμως για τους εργαζομένους. Τα χρήματα θα δοθούν από τον δήμο και όχι από τις σχολικές επιτροπές).

Ψηφίσαμε όλα τα θέματα της ημερήσιας και της εκτός ημερήσιας διάταξης εκτός από τα παρακάτω που δηλώσαμε αποχή:

Έγκριση εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017.

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2018.

Τροποποίηση απόφασης για το πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων.

Καταψηφίσαμε την απόφαση για την πραγματοποίησης της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ».

Στο θέμα για το τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ δηλώσαμε τα εξής: «Στη σελίδα 12 του σχεδίου τι είναι ο μόνιμος, ο πραγματικός και ο νόμιμος πληθυσμός; Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί ότι τα χρήματα θα πηγαίνουν για ενοίκιο σπιτιών και για την εκπαίδευσή τους. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα ωφελούνται; Από τις 70 σελίδες οι 35 είναι έκθεση ιδεών. Δε διαφωνούμε. Αναφαίρετο το δικαίωμα για στέγαση, μόρφωση, εργασία, υγεία. Αποκλείονται χιλιάδες άλλοι δημότες που έχουν παρόμοια προβλήματα. Δεν το βλέπουμε σε αντιπαράθεση με τους ΡΟΜΑ. Τα ΕΣΠΑ έχουν ημερομηνία λήξης. Το σύνταγμα έχει γίνει κουρέλι. Εσείς κύριε δήμαρχε έχετε στηρίξει τους πράσινους και τους μπλε και σήμερα εμφανίζεστε ως ανεξάρτητος. Δεν είστε αχρωμάτιστος. Οι σημερινοί κυβερνώντες συνεχίζουν το έργο των προκατόχων τους. Το ψηφίζουμε με επιφύλαξη».